>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:17


  tick  اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال‌زایی جوانه انتهایی رقم ناز تک‌شاخه کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:231-237

  tick  ارتباط بین یک نشان‌گر مولکولی ناجفت با شدت آلودگی به ریزومانیا در مزرعه و غلظت ویروس در ریشه چغندرقند - صفحه:123-130

  tick  ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی - صفحه:192-207

  tick  ارزیابی برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره - صفحه:77-86

  tick  ارزیابی هیبریدهای جدید مونوژرم چغندرقند از نظر تحمل به خشکی - صفحه:8-16

  tick  بررسی اثرات القای ‌پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه بر گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus Reticulatus L.) - صفحه:66-76

  tick  بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک - صفحه:208-218

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:42-54

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی لاین ها و ارقام زمستانه کلزا (Brassica Napus L.) با استفاده از نشان‌گرهای مولکولی Rapdو Ssr - صفحه:131-139

  tick  بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج - صفحه:184-191

  tick  بررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزا - صفحه:55-65

  tick  بررسی پایداری جو سردسیر (Hordeum Vulgare L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:87-95

  tick  بررسی پایداری علوفه لاین های پیشرفته خلر (Lathyrus Sativa L.) با روش های پارامتری و غیرپارامتری - صفحه:149-159

  tick  تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum Aestivum L.) در شرایط کرمان - صفحه:96-103

  tick  تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشان‌گرهای Ssr و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما - صفحه:166-173

  tick  تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus Annuus Hyb. Azargol And Farrokh) - صفحه:174-183

  tick  جداسازی و کلونینگ ژن ایزوفلاون سنتتاز از گیاه سویا رقم ویلیامز Iii - صفحه:160-165

  tick  رتبه‏بندی لاین‏های سورگوم علوفه‏ای (Sorghum Bicolor L.) به تنش خشکی بر اساس رشد اولیه گیاهچه در شرایط آزمایشگاه - صفحه:238-245

  tick  روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F3 عدس - صفحه:140-148

  tick  شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی برای گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus Annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus Albus L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:104-113

  tick  کلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (Mdhar) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش‌بیان آن در گیاه توتون (Nicotina Tobacum) - صفحه:219-230

  tick  مروری بر روش های بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی - صفحه:24-41

  tick  مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (Helianthus Annuus) بر اساس روش‌های پارامتری و روش تای - صفحه:114-122

  tick  نقشه یابی ژنتیکی ژن (های) برگرداننده باروری در برنج با استفاده از نشان گرهایSts و Ssr - صفحه:1-7

  tick  گروه بندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده Bzip در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین - صفحه:17-23
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved