>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:12


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم(Triticum Aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره - صفحه:85-98

  tick  ارزیابی واکنش ارقام ماش نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش خشکی - صفحه:112-122

  tick  بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از طریق روش Gge بای پلات برای عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط دیم - صفحه:1-14

  tick  بررسی مرحله گیاهچه ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط تنش شوری - صفحه:30-48

  tick  تجزیه خوشه ای و مطالعه خصوصیات کیفی 30 ژنوتیپ برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:99-111

  tick  تجزیه همبستگی صفات زراعی، کیفی الیاف و نشانگرهای مولکولی Aflp در هیبرید پنبه (Gossypium Hirsutum× Gossypium Barbadense) - صفحه:63-74

  tick  تعیین شاخص‌ انتخاب برای بهبود عملکرد در برنج از طریق تجزیه علیت - صفحه:75-84

  tick  مطالعه تنوع ایجاد شده به وسیله اتیل متان سولفونات و سدیم آزید روی رقم برنج طارم محلی - صفحه:49-62

  tick  پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus Littoralis به شوری - صفحه:15-29
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved