>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی) - صفحه:291-310

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی تدریس پنج مرحله ای بایبی (5e) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان - صفحه:1-14

  tick  ارائه مدل جامع عوامل موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش - صفحه:109-132

  tick  ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران - صفحه:161-188

  tick  بررسی تطبیقی هوشمندسازی در برنامه درسی کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران - صفحه:69-84

  tick  بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد و پیام نور شیراز) - صفحه:189-216

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی - صفحه:45-68

  tick  تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی) - صفحه:267-290

  tick  تدوین مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) - صفحه:217-242

  tick  رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان - صفحه:85-108

  tick  شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان - صفحه:335-358

  tick  شناسایی مولفه‌های آموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آنها با بهبود عملکرد کارکنان (مورد: سازمان پزشکی قانونی کشور) - صفحه:311-334

  tick  طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه - صفحه:243-266

  tick  مطالعه پدیدار شناختی از تجارب معلمان برخوردار از تحصیلات دکتری تخصصی از مواجه آنان با خدمات مبتنی بر نگهداری منابع انسانی - صفحه:133-160

  tick  چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی - صفحه:15-44
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved