>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1398 - دوره:42 - شماره:4


  tick  اثر تنش خشکی و گردو‌غبار بر پراکسیداسیون لیپیدی و واکنش ضداکسایشی دو رقم توت‌فرنگی - صفحه:535-550

  tick  اثر رژیم‌های آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رویشی، پومولوژیکی و عملکردی زیتون کنسروالیا در شرایط مزرعه - صفحه:575-585

  tick  اثرات ژل آلوئه‌ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل‌های تازه انار با حداقل فرآوری - صفحه:495-508

  tick  ارزیابی اثر تغذیه تلفیقی بر عملکرد کمی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis) - صفحه:469-482

  tick  ارزیابی تاثیر پسماند علف‌کش‌ پندی‌متالین بر گندم و جو - صفحه:483-494

  tick  باززایی درون شیشه‌ای گیاه زعفران زینتی (Crocus Vernus L.) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی - صفحه:429-440

  tick  برآورد خلا عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (Cpa) در آمل و رشت - صفحه:551-562

  tick  بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:509-522

  tick  بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن - صفحه:563-574

  tick  بهبود خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی رقم آروماس با استفاده از لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم - صفحه:455-468

  tick  تعیین دز مناسب مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی در بافت کالوس برگ کیوی‌فروت - صفحه:523-534

  tick  ریزازدیادی پایه رویشی پنتا (Prunus Domestica) در دو محیط ‌کشتMs و B5 - صفحه:441-454
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved