>
Fa   |   Ar   |   En
   باززایی درون شیشه‌ای گیاه زعفران زینتی (crocus vernus l.) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی  
   
نویسنده پروین سارا ,دانشور محمد حسین ,لطفی جلال آبادی امین
منبع توليدات گياهي - 1398 - دوره : 42 - شماره : 4 - صفحه:429 -440
چکیده    زعفران زینتی از تیره زنبقیان (iridaceae)یکی از مهم‌ترین گیاهان پیازی زینتی است. تکثیر این گیاه به‌وسیله پداژه به دلیل انتقال انواع بیماری‌های قارچی و باکتریائی و نیز دوره خفتگی طولانی 4 تا 5 ماهه، از نظر تجاری مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. بنابراین تکثیر زعفران زینتی از طریق کشت درون شیشه‌ای راهکار مناسبی برای تکثیر تجاری آن است. به منظور ریزازدیادی زعفران زینتی، اثر محیط‌های کشت مختلف در آزمایش اندام‌زایی مستقیم به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، در سال 95-1394 انجام شد. ریزنمونه‌های مورد استفاده در این آزمایش جوانه‌های انتهایی و جانبی بودند که در 10 تیمار هورمونی و کنترل در محیط کشت ms مورد آزمایش قرار گرفتند. برای گندزدایی سطحی ریزنمونه‌ها پس از قرار‌گیری در زیر آب جاری به‌مدت 30 دقیقه از تیمار قارچ‌کش بنلیت محلول در آب گرم به مدت 30 دقیقه˛ اتانول 70 درصد به مدت 30 ثانیه و سه بار آبکشی در آب مقطر استریل و هیپوکلرید سدیم 15 درصد به مدت 6 دقیقه و سه بار آب‌کشی استفاده شد. تیمارهای هورمونی مورد استفاده شامل bap (0.5، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر)، tdz (0.5˛ 0.075 و 1 میلی‌گرم در لیتر) و kin (0.5، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) همراه با 0.1 میلی‌گرم در لیتر iba بودند. نتایج نشان داد بیشترین طول شاخساره و تعداد آن حاصل از ریزنمونه جوانه انتهائی و محیط کشت ms همراه با 0.5 میلی‌گرم در لیتر tdz،،0.5 میلی‌گرم در لیتر bap، 0.5 میلی‌گرم در لیتر kin و 0.1 میلی‌گرم در لیتر iba تولید گردید که با سایر تیمارها در سطح احتمال 1 درصد آزمون دانکن اختلاف معنی‌دار داشت. همچنین نتایج نشان داد محیط کشت ms همراه با 2 میلی گرم در لیتر bap همراه با 0.1 میلی‌گرم در لیتر iba بیشترین اثر را روی تعداد پداژک های تولید‌شده زعفران زینتی داشت.
کلیدواژه باززایی مستقیم، جوانه انتهائی، محیط کشت ms، نوع ریزنمونه
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده کشاورزی, گروه باغبانی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved