>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1397 - دوره:50 - شماره:4


  tick  ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکۀ آب شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) - صفحه:977-991

  tick  ارزیابی مولفه‌های مبنایی آمادگی ذهنینگرشی خانوارهای شهر کرمان در برابر سوانح طبیعی (زلزله) - صفحه:853-871

  tick  بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضاییکالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) - صفحه:791-807

  tick  بررسی تاثیر ایجاد پارکلت بر پیاده‌مداری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان ولی‌عصر شهر تهران) - صفحه:993-1010

  tick  بررسی پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق - صفحه:1029-1047

  tick  تاثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) - صفحه:1049-1065

  tick  تحلیل آثار اقتصادیاجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) - صفحه:831-851

  tick  تحلیل الگوهای فضایی گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: فضاهای گردشگری شهر اصفهان) - صفحه:945-961

  tick  تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران - صفحه:907-927

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ پایدار شهری با تاکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) - صفحه:891-905

  tick  تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران - صفحه:1011-1027

  tick  عوامل موثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تاکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) - صفحه:873-890

  tick  کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانیاسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) - صفحه:929-944

  tick  مقایسۀ عملکرد مدل‌های پواسون و لوجیت چندجمله‌ای در انتقال‌پذیری مکانی (مطالعۀ موردی: سفرهای کاری خانوار) - صفحه:963-976

  tick  نقدی بر مدیریت زمین‌شهری کشورهای درحال‌توسعه (مطالعۀ موردی: ایران) - صفحه:809-829
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved