>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1397 - دوره:50 - شماره:1


  tick  استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (Lur) برای پیش‌بینی آلاینده‌های No2، Co و Pm10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) - صفحه:1-16

  tick  بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه - صفحه:181-197

  tick  بررسی عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) - صفحه:73-92

  tick  تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی - صفحه:199-216

  tick  تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده) - صفحه:163-180

  tick  تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعۀ موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد) - صفحه:17-34

  tick  تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) - صفحه:127-144

  tick  تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران - صفحه:109-125

  tick  تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران) - صفحه:93-108

  tick  توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری - صفحه:233-247

  tick  جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم - صفحه:55-72

  tick  سنجش توسعه‌‌یافتگی صنعتی شهرستان‌های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی - صفحه:145-162

  tick  شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل Ca-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره - صفحه:217-231

  tick  کاربرد مدل Ltm در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی - صفحه:35-53
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved