>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1396 - دوره:49 - شماره:2


  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) - صفحه:243-258

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) - صفحه:325-340

  tick  ارزیابی فعالیت ها و کارکرد خانه های ترویج روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان زابل) - صفحه:371-389

  tick  بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز) - صفحه:273-287

  tick  بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل Swot-Anp - صفحه:289-305

  tick  تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان - صفحه:307-323

  tick  تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره استان ایلام) - صفحه:445-463

  tick  تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) - صفحه:465-484

  tick  سطح پایداری محله‌ای و رابطۀ آن با توسعۀ اجتماعی در محلۀ نازی‌آباد تهران - صفحه:411-425

  tick  سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز - صفحه:259-272

  tick  سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) - صفحه:341-356

  tick  سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران - صفحه:427-443

  tick  کاربرد روش Promethee به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار) - صفحه:391-410

  tick  پیش‌بینی جهات توسعۀ شهری با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل احتمالاتی بیزین (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) - صفحه:357-370
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved