>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:1


  tick  ارائه مدلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت مبلمان چوبی ایران - صفحه:117-130

  tick  الویت‌بندی عوامل تخریب رویشگاه‌های مورد (Myrtus Communis L.) و برآورد هزینه احیاء و بازسازی مساحت آسیب دیده با روش هزینه جایگزین (مورد: شهرستان دوره استان لرستان) - صفحه:43-60

  tick  بررسی اثر رطوبت تراشه و غلظت چسب بر الگوی نفوذ چسب در لایه‌های میانی و بینابینی تخته تراشه جهت دار - صفحه:131-144

  tick  بررسی قابلیت داده های تصاویر رقومی هوایی Ultracam-D در شناسایی گونه‌های درختی در جنگل های آمیخته خزری (مطالعه موردی: شصت کلاته گرگان) - صفحه:77-89

  tick  تاثیر اکسین‌های Iba، Naa و 2, 4-D بر تولید و رشد کالوس در گونه سرخدار (Taxus Baccata L.) در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:1-16

  tick  تحلیل الگوی پراکنش و اجتماع‌پذیری درختان گونه‌های آندمیک در مراحل تحولی توده‌های طبیعی پارک جنگلی نور با استفاده از تابع K رایپلی - صفحه:61-75

  tick  تشریح و شناسایی سنگوارۀ ساقه‌های درختی از بازدانگان از پلیوسن تبریز - صفحه:91-102

  tick  رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی چوب پلیمرآکریلونیتریل اصلاح‌شده با آلکوکسی سیلان - صفحه:103-116

  tick  کاغذهای فلوتینگ و کرافت لاینر با پوشش‌های Gcc و اتصال دهنده Pva - صفحه:145-160

  tick  مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان - صفحه:161-174

  tick  منحنی عکس العمل گونه راش نسبت به متغیرهای محیطی با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته در جنگل خیرود، نوشهر - صفحه:29-42

  tick  همزیستی قارچ‌های میکوریز اربوسکولار با درختان پده (.Populus Euphratica Oliv) در جنگلهای کنار رودخانه‌ای و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک - صفحه:17-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved