>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:2


  tick  اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی - صفحه:605-618

  tick  اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم - صفحه:511-521

  tick  اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی حوضه آبخیز دریاچه زریبار - صفحه:618-631

  tick  اثرات زئولیت و ورمی کمپوست بر تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آلوده - صفحه:569-580

  tick  اثرهای روی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی، نشاسته و قندهای احیایی غده سیب زمینی در شرایط با و بدون تنش کمبود آب - صفحه:497-510

  tick  برآورد عدم قطعیت منحنی سنجه رسوب با استفاده از دو روش گلو و خودگردان‌ساز - صفحه:405-415

  tick  بررسی اثر حاصلخیزی و بافت خاک بر تبخیر - تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای - صفحه:459-471

  tick  بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مخزن - صفحه:377-391

  tick  بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای - صفحه:432-442

  tick  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سفید دشت) - صفحه:416-431

  tick  بررسی تاثیر کاربرد نیتروژن بر کاهش سمیت بور در نهال‎های پسته رقم بادامی - زرندی - صفحه:472-483

  tick  تاثیر باکتری های Pgpr و قارچ های میکوریزا - آربوسکولار بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک خارزن بابا در خاک آلوده به کادمیم - صفحه:542-554

  tick  تاثیر کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک سطحی - صفحه:522-531

  tick  تاثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در اراضی تپه ماهوری یاسوج - صفحه:632-642

  tick  تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران - صفحه:643-654

  tick  تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی Spi و Rai - صفحه:655-671

  tick  تحلیل وضعیت اکسایش - کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس - صفحه:484-496

  tick  توسعه یک چارچوب ریزمقیاس‌سازی به‌منظور برآورد تبخیر - تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسه عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی داده‌های هواشناسی روزانه - صفحه:334-354

  tick  جذب سرب توسط باکتری سودوموناس پوتیدا (P168)و کمپوزیت های این باکتری با رس های پالیگورسکیت و سپیولیت از محلول های آبی - صفحه:594-604

  tick  سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست - صفحه:581-593

  tick  سینتیک اکسایش آمونیوم در حضور بازدارنده نیترات سازی دی سیانو دی آمید در برخی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:532-541

  tick  شبیه‌سازی جریان در آبیاری جویچه‌ای با استفاده از نرم‌افزار Winsrfr4.1 به منظور تعیین طول مناسب جویچه‌ها - صفحه:355-366

  tick  شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در Gis (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان) - صفحه:443-458

  tick  صحت‌سنجی برآورد تبخیر و تعرق از مدل‌های سبال و هارگریوز– سامانی با استفاده از داده‌های لایسیمتر - صفحه:367-376

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرریز W بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تند - صفحه:392-404

  tick  نحوه تشکیل و تکامل خاک های منطقه کوه بیرک - شهرستان مهرستان در سطوح ژئومورفیک مختلف - صفحه:555-568
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved