>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:6


  tick  اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی - صفحه:1133-1144

  tick  اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرایش کاشت بر بهره وری آب ذرت دانه ای درسیستم آبیاری قطره ای نواری زیرسطحی - صفحه:1145-1152

  tick  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود - صفحه:1247-1259

  tick  ارزیابی جذب کادمیوم و روی بوسیله گلایول، لاله و نرگس - صفحه:1207-1215

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه‌گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی - صفحه:1260-1269

  tick  استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت - صفحه:1123-1132

  tick  برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارایه شده براساس الگو های آماری چند متغیره - صفحه:1270-1280

  tick  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی) - صفحه:1225-1234

  tick  بررسی کارایی حذف فسفر توسط زیولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش - صفحه:1166-1175

  tick  بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان‌های مختلف شمال شرقی ایران(استان خراسان) - صفحه:1176-1189

  tick  بهینه سازی عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل Winsrfrدر شرایط تحکیم بستر کاشت چغندرقند - صفحه:1281-1293

  tick  تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک(اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) - صفحه:1090-1099

  tick  تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم (Triticum Aestivum L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های شیمیایی روی در تعدادی از خاک‌های آهکی - صفحه:1100-1110

  tick  تاثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان - صفحه:1153-1165

  tick  مدل‌سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مراتع منتخب استان‌های مرکزی و قم - صفحه:1190-1206

  tick  نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده - صفحه:1077-1089

  tick  واسنجی روش های استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیدرومتری حوضه رودخانه قره سو - صفحه:1216-1224

  tick  پتانسیل یابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از Gis (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان) - صفحه:1111-1122

  tick  پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی - صفحه:1235-1246
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved