>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:3


  tick  بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (Bvar) - صفحه:282-291

  tick  بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران - صفحه:292-300

  tick  بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش تکنولوژی‌های نوین خاک‌ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه‌ای) - صفحه:197-203

  tick  بررسی عوامل منتخب موثر بر آلودگی محیط زیست با تاکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار Co2) - صفحه:213-223

  tick  بررسی عوامل موثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران - صفحه:260-271

  tick  بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن - صفحه:235-245

  tick  سنجش کشش تغییرات حدسی در ساختار انحصار چندجانبه براساس رویکرد ایواتا (مطالعه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران) - صفحه:272-281

  tick  کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک‌های بهره‌وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان‌های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی) - صفحه:246-259

  tick  مدل‌یابی معادله ساختاری رضایت شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان مازندران - صفحه:204-212

  tick  مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن - صفحه:224-234
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved