>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1399 - دوره:18 - شماره:4


  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی توسط آلاینده‌های صنعتی انبار نفت ساری - صفحه:55-68

  tick  ارزیابی محدودیت های مکانی برای دفن بهداشتی زباله‌های شهری در استان مازندران با استفاده از Gis و تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:1-20

  tick  اعتبارسنجی تاثیر افزایش غلظت Co2 روی عملکرد گندم با استفاده از روش فراتحلیل - صفحه:87-108

  tick  بررسی آلایندگی ناشی از فلز سنگین کادمیوم و اثر آن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تغذیه ای گیاه یونجه - صفحه:109-124

  tick  بررسی راهبردهای مدیریت پسماندها در امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران - صفحه:203-218

  tick  بررسی روند تغییرات پوشش محدوده بلافصل تالاب انزلی به کمک تکنیک‌های سنجش از دور و چارچوب مفهومی Dpsir - صفحه:125-140

  tick  بررسی مسمومیت زایی محیط زیستی آلاینده های فلزهای سنگین درمنطقه دگرسانی دوست‌بگلو، استان اردبیل - صفحه:41-54

  tick  تحلیل تاثیر عملکرد سرپرستان خانوار روستایی بر ادراک آنها نسبت به پایداری محیطزیستی در شهرستان باغملک - صفحه:21-40

  tick  تحلیل شبکه اجتماعی سازمان ‏های فعال در احیای دریاچه ارومیه - صفحه:239-258

  tick  رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) - صفحه:69-86

  tick  روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز بخش موسی‌آباد شهرستان تربت جام - صفحه:183-202

  tick  سنجش پراکند هرویی شهری و ت اثیر آن بر تغییرات کاربری و پوشش زمین ها مطالعه موردی: شهر زنجان طی دوره(1365-1395) - صفحه:141-160

  tick  فاکتورهای موثر زمین شناسی (رخساره، دیاژنز و تکتونیک) در ویژگی های مخزنی زون C1 مخزن ایلام میدان اهواز - صفحه:219-238

  tick  پایش و مدل سازی تغییرهای زمانی - مکانی پوشش گیاهی با استفاده از Ndvi و مدل Markov-Ca ( مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) - صفحه:161-182
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved