>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1399 - دوره:18 - شماره:1


  tick  آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان - صفحه:105-116

  tick  ارزش گذاری اقتصادی برخی از مهمترین خدمات اکوسیستمی جنگل‌های زاگرس - صفحه:137-150

  tick  ارزیابی اثرهای اجتماعی پروژه‌های بنادر و سازه‌های دریایی (مورد مطالعه: طرح احداث بندر چمخاله) - صفحه:87-104

  tick  ارزیابی اثرهای دفن زباله بر میزان غلظت فلزهای سنگین در آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: آزادشهر) - صفحه:151-164

  tick  ارزیابی ساختار اکولوژیکی فضای سبز شهری با رویکرد سیمای سرزمین مطالعه موردی: منطقه 22 تهران - صفحه:187-202

  tick  انتخاب گونه های گیاهی مناسب برای فضای سبز شهرهای نیمه خشک با تاکید بر تغییر اقلیم (مورد مطالعه: شهر تهران) - صفحه:219-236

  tick  بررسی فاکتورهای موثر در میزان تولید Co2 در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد آنالیز خط مرزی - صفحه:45-56

  tick  بررسی میزان فلزهای سنگین در ذرات معلق (Pm4) هوای شهر تهران و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آن ها - صفحه:1-16

  tick  تحلیل سری زمانی سنجه‌های جذب هواویز سنجنده‌های Sciamachy و Gome-2 در ایران - صفحه:57-70

  tick  ترکیب روش ‏های ادغام تصاویر چندزمانه و طبقه بندی جهت پایش تغییرات دریاچه مهارلو در بازه زمانی پنج ساله (2018 - 2013) - صفحه:203-218

  tick  شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) - صفحه:117-136

  tick  عوامل موثر بر رفتار محیط زیست گرایانه ی آبزی پروران استان گیلان - صفحه:17-32

  tick  مطالعه فون جورپایان خشکی زی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:33-44

  tick  مقایسه یون‌های محلول موجود در گرد و غبار باریده بر عرض‌های جغرافیایی مختلف در نیمه غربی ایران - صفحه:71-86

  tick  پهنه بندی و ارزیابی عدم قطعیت ریسک آلودگی فلزهای سنگین منابع آب سطحی معدن مس با تحلیل بیزین و شبیه‌سازی گوسی متوالی - صفحه:165-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved