>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:1


  tick  ارتقاء سلامت فیزیکی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی کارکنان پرستاری مبتلا به کمردرد مزمن - صفحه:25-36

  tick  بررسی ارتباط سندروم فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پرسنل درمانی بیمارستان ولی عصر بروجن - صفحه:137-144

  tick  بررسی تاثیر تعادل بین زندگی کاری و غیرکاری بر کیفیت زندگی((مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر سنندج) - صفحه:85-96

  tick  بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر کارایی واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز - صفحه:51-62

  tick  بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی - صفحه:37-49

  tick  بررسی مدت زمان انتظار بیماران برای ترخیص دربخش های بستری بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1392 - صفحه:117-125

  tick  بررسی مدیریت آب و فاضلاب در بیمارستان های استان قم - صفحه:127-135

  tick  بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر کرج در سال 1391 - صفحه:105-115

  tick  بررسی میزان انتشار بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، ام- زایلن، پی- زایلن در هوای بیمارستان امام حسین(ع) شهر شاهرود - صفحه:71-76

  tick  سنجش شکاف کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری درمراکز آموزشی درمانی قزوین(92-1391) - صفحه:97-104

  tick  طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عملکرد مراکز فرماندهی عملیات بحران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور ایران: مطالعه ترکیبی - صفحه:63-70

  tick  مدیریت جریان بیمار و برنامه ریزی ظرفیت واحد قلب بیمارستان ، رویکرد مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی گسسته- پیشامد - صفحه:9-24

  tick  مقاله تحقیقاتی: بررسی عملکرد دستگاههای غیرسوز بیخطرساز پسماند در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان و بیمارستانهای شهر سیرجان (سال 1392) - صفحه:77-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved