>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1392 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزّت نفس دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس - صفحه:90-133

  tick  ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو‌کوال - صفحه:159-182

  tick  تحلیل محتوای شاخص‌های یادگیری کتاب‌های آموزشی گروه‌های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی - صفحه:115-136

  tick  رابطه علی بین کمرویی و تنهایی با میانجیگری سبک‌های شوخ‌طبعی (خود ارزنده‌سازانه و پیوندجویانه) و عزّت‌نفس در دانش‌آموزان دختر شهرستان نجف‌آباد - صفحه:138-158

  tick  رابطه الگو‌های ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاّقیّت هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:36-67

  tick  مطالعه تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه‌پذیری سازمانی - صفحه:9-35

  tick  مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل - صفحه:69-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved