>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثربخشی کاربرد بازیهای رایانه ای بر خلاقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستانی - صفحه:229-256

  tick  ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی - صفحه:113-140

  tick  بررسی میزان انطباق آموخته‌های دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با الگوی پیشنهادی نظریه تربیت دینی فضامندبومی-جهانی - صفحه:61-86

  tick  بررسی میزان توجه برنامه درسی اجراشده به تفکر تاملی از دیدگاه دبیران رشته علوم تجربی و علوم انسانی شهر کرج - صفحه:185-198

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسطه‌ی دوم خراسان جنوبی) - صفحه:87-112

  tick  طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای «به روش آمیخته» - صفحه:199-228

  tick  طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم - صفحه:161-184

  tick  مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی - صفحه:35-60

  tick  پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس سبک های هویت و خودپنداره در پسران دانش آموز - صفحه:141-160

  tick  گسست نظام دانشگاهی از فرآیند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه‌ و‌ عمل - صفحه:7-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved