>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت بازرگانی   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:19


  tick  الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی - صفحه:71-86

  tick  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت -مطالعه موردی شرکت ایران خودرو - صفحه:51-69

  tick  تاثیر ارزش ویژه شناسه مقصد گردشگری بر قصد بازدید مجدد بر اساس الگوی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) - صفحه:13-31

  tick  تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان - صفحه:33-50

  tick  تاثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در گروه محصولات با درگیری کم و زیاد - صفحه:143-159

  tick  تاثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر دانش زیست‌محیطی و رفتار‌های حامی محیط‌ زیست مصرف‌کنندگان - صفحه:185-206

  tick  تبیین ابعاد شهرت بیمارستان و تاثیر آن بر تصویر ذهنی مراجعان و ارزش ویژه نام تجاری - صفحه:87-104

  tick  تحلیل تاثیرهای کشور مبدا و شهرت شرکت بر ایجاد اعتماد اولیه در خریدار - صفحه:125-142

  tick  مطالعۀ آینده‌نگارانۀ پیشایندهای راهبرد کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه: شهرداری تهران - صفحه:161-183

  tick  پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌ شده - صفحه:105-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved