>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت بازرگانی   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:33


  tick  اثرات هیجان‌پذیری و شخصیت بر رضایت شغلی مطالعه‌ای در صنعت نفت ایران - صفحه:49-66

  tick  بازگشت به میانگین غیرخطی در قیمت‌های سهام - صفحه:143-158

  tick  بررسی تأ ثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی - صفحه:105-124

  tick  بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:159-175

  tick  بررسی رابطة بین بهره‌وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:85-103

  tick  بررسی عوامل مؤثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش (مطالعة موردی: سازمان مخابرات استان خوزستان) - صفحه:125-142

  tick  تأثیر رویکرد مبادله رهبر- پیرو بر رضایت شغلی کارکنان شعبه‌های تأمین اجتماعی تهران - صفحه:67-84

  tick  رابطة ساده و چندگانة عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان - صفحه:9-28

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعة موردی: بانک مسکن) - صفحه:177-191

  tick  عدالت و انصاف در همکاری مبتنی بر اعتماد - صفحه:29-47
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved