>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون دریایی   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum Basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys Molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18 درجه سانتی گراد - صفحه:105-115

  tick  اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCo2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser Nudiventris ) - صفحه:46-53

  tick  اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex Hasta - صفحه:89-104

  tick  بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) - صفحه:116-125

  tick  بهبود رنگ پوست ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus Zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira Maxima) - صفحه:64-76

  tick  تاثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser Baerii Brandt) - صفحه:77-88

  tick  تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد - صفحه:54-63

  tick  تاثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:1-10

  tick  تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus Frisii Kutum, Kamenskii 1901) - صفحه:35-47

  tick  توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران - صفحه:11-20

  tick  شناسایی جورپایان انگلی(Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatus) و سفید (Metapenaeus Affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس - صفحه:21-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved