>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1398 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر جیبرلیک‌اسید و بنزیل آدنین بر باززایی گیاهچه از مریستم و رشد همگروه‌های جدید سیب‌زمینی - صفحه:297-308

  tick  اثر سطح‌های مختلف نیتروژن، ورمی‌کمپوست و نیتراژین بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی، شاخص سبزینگی و عملکرد توت‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:251-262

  tick  اثر کاربرد برون‌زای منابع مختلف تامین‌کننده انرژی بر کیفیت پس از برداشت گل بریدنی ورد - صفحه:275-284

  tick  اثر ورمی‌کمپوست و هیومیک‌اسید بر ویژگی‌های رشدی و ترکیب اسانس مورد (Myrtus Communis L.) - صفحه:285-296

  tick  ارزیابی ریخت‌شناسی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پیازسا در ایران - صفحه:337-348

  tick  بررسی زمان گل‌انگیزی در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری - صفحه:309-320

  tick  بهینه‌سازی پیوند رولپه گردوی چندلر با استفاده از فنون مختلف و پوشاندن اطراف پیوندک - صفحه:349-358

  tick  تاثیرکم‌آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی رقم فرایر - صفحه:263-274

  tick  مقایسه اثر کمان‌سازی و تربیت سنتی بر عملکرد و کیفیت دو رقم ورد بریدنی در شرایط کشت بدون خاک - صفحه:359-368

  tick  گوناگونی مورفوژنتیکی نژادگان‌های فلفل زینتی و خوراکی متحمل و حساس به بیماری بوته‌میری (Phytophthora Capsici) - صفحه:321-336
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved