>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:58


  tick  آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی نمونه موردی :تعاونی های تولید شهرستان ساوه - صفحه:64-81

  tick  ارزیابی میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهری (مورد پژوهی:شهر نی‌ریز) - صفحه:141-156

  tick  تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین) - صفحه:214-239

  tick  تحلیل روند دمای بلند مدت ایستگاه های همدیدی ایران (بازه زمانی 2010-1960) - صفحه:49-63

  tick  تحلیل عدم قطعیت پارامترها برای شبیه سازی جریان رودخانه با کاربرد روشGlue - صفحه:82-99

  tick  تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک - صفحه:115-140

  tick  تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی پیرامون اکوسیستم رودخانه ای مبتنی بر الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای پیرامون اکوسیستم رودخانه کشکان( شهرستان پلدختر) - صفحه:33-48

  tick  تحلیلی بر تاثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان) - صفحه:175-190

  tick  راهبردهای ارتقاء نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش آفتاب شهرستان تهران) - صفحه:157-174

  tick  شناسایی سامانه های گردشی وردسپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه - صفحه:21-32

  tick  محدوده جغرافیایی تمدن اسلامی - صفحه:191-200

  tick  نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی - صفحه:5-20

  tick  نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری (مورد پژوهی؛ شهرداری تهران) - صفحه:100-114

  tick  چالش های توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ساوه) - صفحه:201-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved