>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1393 - دوره:82 - شماره:2


  tick  Current Status Of Cucurbit Aphid-Borne Yellows Virus In Some Greenhouse And Open Field Cucumber In Iran - صفحه:13-20

  tick  اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus Urticae - صفحه:81-90

  tick  ارزیابی مخاطرات حشره‌کش‌‌ها و کنه‌کش‌‌های مورد استفاده در کشور - صفحه:115-126

  tick  استفاده از تعامل نماتد Caenorhabditis Elegans، قارچ Arthrobotrys Oligospora و باکتری Bacillus Subtilis در کنترل نماتد Meloidogyne Javanica - صفحه:103-114

  tick  اولین گزارش زنبورHyposoter Ebeninus ، پارازیتویید لاروی سفیده کوچک کلم،Pieris Rapae از استان تهران - صفحه:185-186

  tick  تاثیر اسپیرودیکلوفن بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa Decemlineata - صفحه:127-136

  tick  تاثیر کایولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena Pistaciae - صفحه:137-146

  tick  تنوع ژنتیکی جدایه‌های Rhynchosporium Secalis عامل بیماری اسکالد جو در استان ایلام - صفحه:157-168

  tick  تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات - صفحه:147-156

  tick  رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus Curvirostris Persicus - صفحه:91-102

  tick  شناسایی و پراکنش گونه‌های Paecilomyces جدا شده از سرشاخه‌های درختان پسته - صفحه:181-184

  tick  فرموله کردن نماتد کش استخراج شده از بذر گیاه زیتون تلخ (Melia Azedarach) برای کنترل نماتد گره ریشه (Meloidogyne Incognita) - صفحه:169-180
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved