>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1399 - دوره:24 - شماره:74


  tick  ارزیابی اثرات فضایی - عملکردی باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی- فرهنگی بر توسعه‌ی توریسم شهری (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:263-274

  tick  ارزیابی تفکیک اراضی مسکونی و تجاری از منظر شاخص های تفکیک زمین و ذینفعان عرصه زمین؛ مطالعه موردی: منطقه یک و سه شهر تبریز - صفحه:13-28

  tick  ارزیابی توسعه پایدار شهری با تاکید بر رویکرد تاب‌آوری در سکونتگاه-های غیررسمی (مورد مطالعه سکونتگاه‌های غیررسمی شهر سنندج ) - صفحه:119-133

  tick  ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی فرسایش خاک در مناطق کارستی با استفاده از مدل Smlrk (مطالعه موردی: حوضه الوند، استان کرمانشاه) - صفحه:197-214

  tick  ارزیابی وضعیت اماکن و کاربری های ورزشی (مطالعه موردی: شهرایذه) - صفحه:233-247

  tick  بررسی رشد فرم فضایی – کالبدی شهر با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: شهر سردرود - صفحه:181-195

  tick  بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستمهای هوشمند حمل‏ ونقل بار و کالا درون‏شهری با توجه به معیارهای توسعه پایدار - صفحه:165-179

  tick  بررسی عوامل موثر در مهاجرت معکوس از کلانشهر تبریز به نواحی پیرا – شهری و روستاهای الحاقی - صفحه:29-41

  tick  تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) - صفحه:43-60

  tick  تحلیل فضایی توسعه منطقه ای استان های کشور بر مبنای شاخص های اقتصادی - صفحه:61-72

  tick  تحلیل میزان رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه‌سازی و توسعه فشرده شهری (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری شهر ارومیه) - صفحه:249-261

  tick  جغرافیا و چشم انداز فرهنگی ایوان مدائن - صفحه:103-117

  tick  سنجش و ارزیابی بعد ذهنی زیست پذیری در بافت های شهری کلانشهر تبریز - صفحه:135-151

  tick  شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات سه ساعته دما، دمای شبانه و دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز در مقیاس فصلی و سالانه - صفحه:73-87

  tick  شناسایی و استخراج گسل‌ها بر پایه Rs & Gis و شواهد ژئومورفیک فعالیت آن‌ها در پهنه گسلی قوشاداغ در شمال‌غرب ایران - صفحه:89-101

  tick  مدل سازی توسعه فیزیکی شهر با ترکیب قابلیت‌های گوگل ارث انجین (Gee) و شبکه عصبی مصنوعی (Mlp) مطالعه موردی: شهر تبریز - صفحه:215-232

  tick  واکاوی الگوی مکانی بارش های بهاره شمال غرب ایران با روش های تحلیل فضایی - صفحه:153-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved