>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:62


  tick  ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل ترافیک شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی عوامل تاثیرگذار پایداری مسکن درمناطق روستایی شهرستان زرین دشت - صفحه:41-59

  tick  برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل‌های Wetspa و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:117-137

  tick  بررسی روند تغییرات میانگین حداقل دمای ماهانه دوره سرد سال در شمال غرب ایران - صفحه:79-96

  tick  بررسی عوامل موثر بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز - صفحه:247-262

  tick  تجزیه و تحلیل هیدرومورفولوژیکی ارتفاعات تالش ، و اثر آن بر منابع آبی دشت اردبیل (مطالعه موردی ارتفاعات تالش از حیران تا آبی بیگلو ) - صفحه:163-182

  tick  تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران - صفحه:223-246

  tick  تحلیل عوامل موثر بر پیشبرد فرهنگ مشارکت محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی، منطقه آزاد ماکو) - صفحه:97-115

  tick  تحلیل مزیت رقابتی مکان‌های بالقوه برای احداث مراکز درمانی با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه‌ای نمونه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد و تبریز - صفحه:263-280

  tick  تحلیل و مدل‌سازی شاخص‌های کارآمدی بازار زمین در پایداری شهری مورد شناسی: منطقه 12 شهرداری تهران - صفحه:21-40

  tick  تحلیلی بر پتانسیل های اقلیم گردشگری در شهرهای دامنه سبلان - صفحه:61-77

  tick  تدوین الگوی توسعه پایدار شهری مبتنی بر توسعه مجدد با استفاده از الگوریتم خوشه بندی (مورد مطالعه: شهر اراک) - صفحه:281-303

  tick  رفتارشناسی باد در ایستگاه‌های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت‌های محیطی - صفحه:203-222

  tick  شبیه سازی عددی نقش دریاچه ارومیه در ماهیت اقلیمی منطقه پیرامونی آن - صفحه:139-161

  tick  پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه - صفحه:183-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved