>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم روانشناختی   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:79


  tick  اثربخشی Tdcs و تمرین بهوشیاری بر ولع مصرف در افراد با اختلال سوءمصرف مواد - صفحه:757-764

  tick  اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی - بر ذهن آگاهی به مادران بر سرزندگی فرزندان با اختلالات ویژه یادگیری - صفحه:829-837

  tick  بررسی رابطه شخصیت، هوش هیجانی، استعداد و علایق با عملکرد کارکنان در شرکت نساجی دیباریس - صفحه:859-867

  tick  بررسی نقش توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی در پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان - صفحه:851-858

  tick  بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه شکوفایی (پرما) در معلمان - صفحه:765-772

  tick  تاثیر آموزش از طریق بازی های حرکتی بر یادگیری مفاهیم و علاقه به ریاضی دانش آموزان دیرآموز - صفحه:797-806

  tick  تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یک مرور نظامند) - صفحه:819-828

  tick  درستی آزمایی و قابلیت اعتماد مقیاس رتبه بندی تنش پیش از قاعدگی نسخه مشاهده گر - صفحه:747-756

  tick  ساخت و درستی آزمایی مقیاس زناشویی سنجش نیازهای اساسی - صفحه:773-783

  tick  طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول - صفحه:839-849

  tick  نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بهشیاری - صفحه:785-795

  tick  پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی به خدا با واسطه گری تنظیم شناختی هیجان - صفحه:807-818
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved