>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:3


  tick  آنالیز توالی های کد شونده ژن های Gai و Pip2 گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط In Silico - صفحه:480-490

  tick  اثر اسانس های گیاهی آویشن و مرزه بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده نرگس رقم ’شهلا‘ (Narcissus Tazetta L. Cv. Shahla) - صفحه:574-580

  tick  اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی سه گونه رازیانه (Foeniculum Vulgar Mill)، کنجد (Sesamumindicum) و لوبیا (Phaseolusvulgaris L.) بر خصوصیات رشد، عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد - صفحه:406-416

  tick  اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی ‌های گل گازانیا (Gazania Hybrida) در بام سبز - صفحه:508-519

  tick  اثر تنش‌های خشکی، شوری و پیش ‌تیمار اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر اسطوخودوس راست بومی ایران (Lavandula Stricta Del) - صفحه:423-430

  tick  اثر دو نوع اکسین ایندول بوتریک اسید، نفتالین استیک اسید و بسترهای کاشت بر ریشه‌ زایی قلمه ‌های رز مینیاتوری (Rosa Hybrida) - صفحه:520-528

  tick  ارزیابی میزان خسارت سرمازدگی در انگور و معرفی ارقام متحمل به سرما در استان همدان - صفحه:529-536

  tick  بررسی اثر محلول ‌پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما - صفحه:358-365

  tick  بررسی تاثیر برخی محیط‌ کشت ‌های پایه و تنظیم‌کننده‌ های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه‌ای فندق - صفحه:417-422

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus Sp.) بومی ایران - صفحه:383-394

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر - صفحه:469-479

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ ‌های زنبق (Iris Spp) با استفاده از نشانگر مولکولی Issr - صفحه:376-382

  tick  بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌ های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:581-589

  tick  تاثـیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis L) - صفحه:491-500

  tick  تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘ - صفحه:547-554

  tick  تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌ های کاهو (Lactuca Sativa L.) - صفحه:457-468

  tick  تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل ‌های ارقام رز گلخانه‌ای - صفحه:501-507

  tick  تاثیر روش پیوند، پوشش محل پیوند و محلول پاشی برخی عناصر معدنی بر میزان گیرایی پیوند و بقای زمستانه در نهال‌های پیوندی گردو - صفحه:439-446

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخص‌ های رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea) - صفحه:366-375

  tick  تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان - صفحه:431-438

  tick  مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز - صفحه:395-405

  tick  مقایسه سیستم‌ های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز - صفحه:447-456

  tick  مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎ های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium Amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد - صفحه:555-573

  tick  پیش‌بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم‌ترین دوره سال - صفحه:537-546
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved