>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:3


  tick  اثر تغییر اقلیم بر روند تامین نیاز سرمایی گیاهان خزان‌دار (مطالعه موردی: استان همدان) - صفحه:358-367

  tick  اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (Amf) بر رشد و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha Piperita) - صفحه:342-348

  tick  اثر محلول پاشی کود آمینول فورته بر واکنش های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم نادری در شرایط تنش خشکی - صفحه:459-465

  tick  اثرات بستر پایه و مکمل‌های غذایی بر شاخص‌های رشدی قارچ صدفی فلوریدا (Pleurotus Florida) - صفحه:368-376

  tick  ارزیابی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک تره فرنگی (Allium Porrum L.) در کشت مخلوط با شبدر سفید (Trifolium Repens L.) - صفحه:435-442

  tick  ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیر خطی در آنالیز رشد میوه گردو ایرانی - صفحه:451-458

  tick  استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد - صفحه:466-473

  tick  انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی - صفحه:323-331

  tick  بررسی تاثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات - صفحه:416-425

  tick  بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum Basilicum Var. Keshkeni Luvelou) تحت تاثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب - صفحه:388-396

  tick  بررسی رشد، درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس برخی از گونه‌های گیاه دارویی بومادران در شرایط آب و هوایی شوشتر در کشت پاییزه - صفحه:349-357

  tick  بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس‌زایی در چهار رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill) به‌وسیله کشت بساک - صفحه:443-450

  tick  بررسی کود زیستی مایکوگرین بر روابط آبی و راندمان تولید ریز غده سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی - صفحه:474-485

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروکسین و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های کمی و اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum (L .)C .B . Clarke) - صفحه:321-341

  tick  تاثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه - صفحه:406-415

  tick  تاثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیم‌های مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی و ارتباط آن با عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) - صفحه:377-387

  tick  مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum- Graecum L.) - صفحه:426-434

  tick  مقدار عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در دمبرگ چند رقم انگور ایرانی و خارجی - صفحه:397-405
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved