>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1391 - دوره:26 - شماره:1


  tick  تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل در چند رقم هلو ) Prunus Persica L.) - صفحه:17-24

  tick  آثار تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد میوه خربزه چارجو - صفحه:45-53

  tick  اثر دوره بحرانی رقابت علف‌های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:113-122

  tick  اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای (Gomphrena Globosa L.) در شرایط تنش شوری - صفحه:104-112

  tick  اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیایی کاهو در سیستم هیدروپونیک - صفحه:96-103

  tick  ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه - صفحه:87-95

  tick  بررسی اثر اسید اسکوربیک، اسید سیتریک و متابی سولفیت سدیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و اورگانولپتیکی برگه زردآلو (.Prunus Armeniaca L) رقم جهانگیری - صفحه:63-67

  tick  بررسی روابط ژنتیکی ژنوتیپ های بادام زراعی و وحشی با استفاده از نشانگر مولکولی Rapd - صفحه:78-86

  tick  تاثیر تیمارهای شیمیایی و مراحل برداشت بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی مریم رقمPearl - صفحه:25-34

  tick  تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری - صفحه:54-62

  tick  تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور - صفحه:68-77

  tick  تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia Hybrida) - صفحه:10-16

  tick  تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus Florida) - صفحه:1-9

  tick  تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus Sp.) در مشهد - صفحه:35-44
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved