>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1399 - دوره:34 - شماره:1


  tick  اثر محلول پاشی قبل از برداشت سلنیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم فخری (Vitis Vinifera Cv. Fakhri) - صفحه:61-74

  tick  ارزیابی اثر موم کارنوبا و گلیکول پتاس بر تحمل نهال پرتقال تامسون ناول در دماهای انجماد - صفحه:33-44

  tick  ارزیابی اثر پیش تیمار های خشکی و سرما بر رشد، نمو و میزان عملکرد گوجه‌فرنگی (Lycopersicun Esculentum Mill.) در شرایط مزرعه - صفحه:171-183

  tick  بررسی اثر دو نوع زغال زیستی پوشال برنج و کلش گندم بر برخی ویژگی های گیاه توت فرنگی - صفحه:75-89

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و منابع مختلف کود آهن بر عملکرد کمی و کیفی به‌لیمو (Lippia Citriodora H. B. & K.) - صفحه:45-59

  tick  بررسی تاثیر خاکپوش و محلول پاشی با محرک زیستی استیمپلکس و کود دکاپ بر رشد و برخی صفات فیزیوشیمیایی ریحان - صفحه:15-32

  tick  بهبود تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در فلفل دلمه ای با کاربرد اسید سالسیلیک و اسید هیومیک - صفحه:91-106

  tick  بهینهسازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium Sp.) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ای - صفحه:145-159

  tick  بهینه‌سازی محیط‌ کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) و تاثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی‌اکسیدان - صفحه:107-118

  tick  تاثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات کیفی، فیزیولوژیک و عملکرد انگور رقم یاقوتی - صفحه:185-196

  tick  تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده - صفحه:1-14

  tick  تاثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی و عملکرد ارقام کاهو (Lactuca Sativa L.) در کشت بدون خاک - صفحه:119-130

  tick  تاثیر کودهای زیستی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی نشاء خربزه (Cucumis Melo L.) در شرایط تنش شوری - صفحه:131-144

  tick  واکنش جمعیت های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاری - صفحه:161-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved