>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:2


  tick  اثر جیبرلیک اسید بر تاخیر در گلدهی زردآلو رقم عسگرآباد - صفحه:116-121

  tick  اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی - صفحه:245-250

  tick  اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی - صفحه:189-194

  tick  اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی - صفحه:122-127

  tick  ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز(Cuminum Cyminum) - صفحه:142-148

  tick  ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن - صفحه:175-183

  tick  ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ (Poa Pratensis Cv.Barimpala) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری - صفحه:154-158

  tick  ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون با اندازه گیری فلو رسانس کلوفیل و آسیب های ظاهری - صفحه:163-169

  tick  بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانی زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی سازی نوروزک (Salvia Leriifolia Benth) - صفحه:136-141

  tick  بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم رداکسپلوژن - صفحه:170-174

  tick  بررسی ارتباط بین میزان ترکیبات فنلی و پوست در 3 رقم سیب قرمز در ژاپن - صفحه:251-258

  tick  بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته - صفحه:216-222

  tick  بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری (Tagets Tenuifolia) در شرایط گلخانه - صفحه:128-135

  tick  بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید - صفحه:265-275

  tick  بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه - صفحه:259-264

  tick  بهینه سازی روش کشت بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (.Lactuca Satival) - صفحه:195-202

  tick  تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد رویشی نهال های زیتون (.Olea Europea L) - صفحه:184-188

  tick  تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی - صفحه:149-153

  tick  تعیین زمان و روش پیوند انبه رقم لنگرا در شرایط آب و هوایی رودان هرمزگان - صفحه:159-162

  tick  محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی - صفحه:223-233

  tick  مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روزبلند و روز متوسط پیاز خوراکی (.Allium Cepa L) - صفحه:203-215

  tick  نقش فیزیولوژیکی و تغییرات شیمیائی شش رقم زیتون (.Olea Europaea L) - صفحه:234-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved