>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:1


  tick  اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل - صفحه:45-52

  tick  اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو - صفحه:53-58

  tick  اثرات متیل جاسمونات و پرتوتابی Uv-C برکیفیت وعمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا - صفحه:75-82

  tick  ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum Cyminum) - صفحه:38-44

  tick  استفاده از تکنیک افزودن نسبی (Rar) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار - صفحه:59-63

  tick  بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans Regia - صفحه:64-69

  tick  بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی - صفحه:1-6

  tick  بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد - صفحه:102-108

  tick  بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria Recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا - صفحه:29-37

  tick  بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان - صفحه:70-74

  tick  بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea Eriophora Dc . به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) - صفحه:109-115

  tick  تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی - صفحه:14-20

  tick  تاثیر زمان برداشت و بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو - صفحه:91-101

  tick  تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم - صفحه:21-28

  tick  ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج - صفحه:83-90

  tick  مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes Tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی - صفحه:7-13
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved