>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1388 - دوره:23 - شماره:2


  tick  اثر تراکم گیاه و الگوی کاشت بر رشد و خصوصیات گل گلایول - صفحه:32-40

  tick  اثر غلظت و روش استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria × Ananassa Duch. Cv. Selva - صفحه:18-24

  tick  اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته - صفحه:1-10

  tick  اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام - صفحه:132-141

  tick  اثرات غلظت و زمان محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کاهش درصد ترک خوردگی پوشته سبز پسته - صفحه:94-99

  tick  ارزیابی مرفولوژیکی تعدادی از گونه های بابونه در دو جنس آنتمیس و ماتریکاریا در ایران(Anthemis Spp Matrcaria Spp) - صفحه:119-131

  tick  ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:25-31

  tick  بررسی تاثیر نوع پایه و شوری بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ لیموشیرین(Citrus Limetta L.) - صفحه:85-93

  tick  بررسی تاثیرات چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم خیاری (Prsunus Armenica L.Cv.Khiary) - صفحه:78-84

  tick  بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی خاکستری در انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته - صفحه:68-77

  tick  بررسی تغییرات کمی و کیفی اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی (Rosa Canina L.) درجنوب غرب ایران - صفحه:11-17

  tick  بررسی هورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریزغده سیب زمینی - صفحه:61-67

  tick  تاثیر استفاده از زئولیت خام و زئولیت غنی شده با Nh4 بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در شرایط کاهش نیتروژن و کشت بدون خاک - صفحه:41-51

  tick  تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium Cepa L.) در اصفهان - صفحه:52-60

  tick  تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla) - صفحه:100-107

  tick  رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری(Vitis Vinifera L.) به روش تزریق سولفات روی در تنه - صفحه:108-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved