>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران   
سال:1382 - دوره:37 - شماره:1


  tick  آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

  tick  ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

  tick  ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری (فرزکاری) به روش Pam توسط سه نوع ابزار سرگرد، سرتخت و توروئیدی

  tick  استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape From Shading

  tick  بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب

  tick  بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی، فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط

  tick  بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی

  tick  تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

  tick  تحلیل استاتیکی و دینامیکی (شبه استاتیکی) فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزا مجزا

  tick  تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J

  tick  تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ای Kk

  tick  حل دقیق معادلات لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن

  tick  خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی

  tick  طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک

  tick  محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved