>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان   
سال:1387 - دوره:20 - شماره:2


  tick  ارائه مدل تلفیقی برای اندازه گیری و رتبه بندی کیفیت خدمات در بین واحدهای ارائه دهنده خدمت با استفاده از تکنیک های Dea، Servqual، Topsis (مطالعه موردی: بانکهای دولتی شهر یزد) - صفحه:145-176

  tick  اولویت بندی فاکتورهای موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیکی (محصولات صنعت) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:105-128

  tick  بررسی سطح توانمندی کارشناسان دانشگاه اصفهان بر اساس مدل اسپریتزر - صفحه:43-76

  tick  بهینه سازی عملکرد واحدهای زراعی - دامی به کمک برنامه ریزی خطی - مطالعه موردی: شرکت کشت و دامداری گلشهر - صفحه:177-197

  tick  تأثیر باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی - صفحه:129-144

  tick  تعیین میزان تاثیر عوامل سازمانی در جامعه پذیری کارکنان و اثر بخشی فرآیند جامعه پذیری در دانشگاه کازرون - صفحه:19-42

  tick  توانمندی سازی سازمانی کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت - صفحه:1-18

  tick  طراحی مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت های تولیدی با رویکرد مدل تعالی سازمانیEfqm و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه - صفحه:77-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved