>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش حسابرسی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:69


  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (Xbrl) به روش Ahp و تاثیر آن در تسهیل امر حسابرسی - صفحه:231-261

  tick  بررسی تاثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی - صفحه:109-124

  tick  بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:283-308

  tick  بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کاهش هزینه نمایندگی ناشی از مدیریت سود تعهدی - صفحه:173-191

  tick  تاثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:193-216

  tick  تاثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه - صفحه:125-149

  tick  تاثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزار شهای مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام - صفحه:81-107

  tick  تاثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی - صفحه:59-80

  tick  طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور - صفحه:309-328

  tick  طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی - صفحه:5-57

  tick  مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت طلبانه - صفحه:217-230

  tick  نقاط شروع مبارزه با فساد با تاکید بر رویکرد نشانگانی؛ با بررسی موردی وضعیت نظام حقوقی ایران - صفحه:151-172

  tick  هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه ها) - صفحه:263-282
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved