>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش حسابرسی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:66


  tick  ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران - صفحه:5-40

  tick  ارزشمداری شاخص های حسابداری و کیفیت حسابرسی - صفحه:151-170

  tick  ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:189-216

  tick  ارزیابی و مقایسه گزارش حسابرس شرکت های فعال و لغو پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:131-150

  tick  بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام - صفحه:41-60

  tick  بررسی تحلیلی پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران - صفحه:217-241

  tick  بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:171-188

  tick  بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس - صفحه:61-80

  tick  شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی - صفحه:107-130

  tick  طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی - صفحه:81-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved