>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم های فازی و کاربردها   
سال:1398 - دوره:2 - شماره:2


  tick  Fnhsm_Hrs: سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی - صفحه:69-80

  tick  T-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض - صفحه:1-32

  tick  بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی - صفحه:151-166

  tick  برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی - صفحه:167-178

  tick  رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن - صفحه:223-233

  tick  طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت - صفحه:205-222

  tick  کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم و بیکاری بر اجاره بهای - صفحه:179-190

  tick  کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروهای الکتریکی هیبریدی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی - صفحه:191-204

  tick  مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن - صفحه:81-108

  tick  مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی) - صفحه:33-68

  tick  مروری بر مجموعه های فازی نوع-2 - صفحه:123-150

  tick  مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری - صفحه:109-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved