>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1401 - دوره:12 - شماره:2


  tick  استفاده از رابطه سنگ مادر در تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها (مطالعه موردی: چند حوزه در استان قزوین) - صفحه:351-364

  tick  تعیین ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در آبخوان دشت دامنه-داران با ترکیب مدل‌های عددی و تحلیلی - صفحه:259-275

  tick  تفسیر نمودار تصویری Fmi به منظور شناسایی پدیده‌های ریز دیواره چاه: مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران - صفحه:276-290

  tick  جایگاه چینه‌ای، کانی‌شناسی، توزیع و پراکندگی عناصر اصلی در کانی های اکسیدی منگنز کانسار محمدآباد در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین، جنوب‌غرب سبزوار - صفحه:306-324

  tick  ریزپهنه‌بندی زمین لغزش با استفاده از تحلیل رابطه‌ای خاکستری فازی ( مطالعه موردی : حوضه آبریز ملاغفار، شمال‌شرق خوزستان) - صفحه:337-350

  tick  زیست چینه‌نگاری سازند آسماری در شمال غرب شیراز (تنگ جلاب) بر پایه‌ی روزن‌بران کف‌زی بزرگ - صفحه:291-305

  tick  کانسارمس کوه توتو با سنگ میزبان آتشفشانی، استان سمنان: مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن - صفحه:207-224

  tick  مطالعه سکانس های رسوبی الیگوسن درشمال باختر همدان - صفحه:325-336

  tick  مقایسه داده‌های مدلسازی جهانی و حل ساز وکارکانونی زمین لرزه، معیاری جهت بررسی راستای حرکت پوسته در استان خوزستان - صفحه:225-237

  tick  پراکندگی و آلودگی یون‌ها و عناصر فرعی در منابع آب دشت ساردوئیه، استان کرمان - صفحه:238-258
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved