>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:4


  tick  استخراج اتوماتیک خطواره ها از تصاویر Aster با استفاده از تبدیل هاف، برگه 1:100000 جبال بارز - صفحه:374-391

  tick  تاثیر لیتواستراتیگرافی سازند گچساران بر عملکرد جدایشی آن در تاقدیس‌های فرادیواره ای گسل پیشانی زاگرس درفروافتادگی دزفول جنوبی - صفحه:407-422

  tick  خاستگاه کانسار آهن چغارت، ایران مرکزی: کاربردی از زمین‌شیمی میانبارهای سیال - صفحه:454-465

  tick  زیست‌دسترس‌پذیری و زیست‌انباشت فلزات سنگین در سیستم رسوب-گیاه تالاب شادگان، استان خوزستان - صفحه:392-406

  tick  زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته‌های پالئوسن-ائوسن در برش کوه کتابی (غرب رفسنجان) - صفحه:423-439

  tick  کانسار مس حمزه‌لو: کانه زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال باختر زنجان - صفحه:480-497

  tick  مدل‌سازی رفتار طیفی بافت خاک در کانون‌های ریزگرد استان خوزستان با استفاده از تصاویر ابر طیفی و مدل جنگل تصادفی - صفحه:466-479

  tick  مطالعه شرایط تشکیل و پتانسیل گوهرشناسی کردیریت، کیانیت و آندالوزیت‌های موجود در هاله دگرگونی کمپلکس الوند، همدان، ایران - صفحه:440-453
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved