>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها   
سال:1400 - دوره:11 - یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها - کد همایش: 00210-46877


  tick  اثر اصلاحات غیر اختلالی روی پایداری سیاه چاله کر-نیومن-گودل - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.19.8

  tick  اثر جفت‌شدگی میدان اسکالری کملئون و ماده بر تغییر طعم نوترینوها - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.10.9

  tick  اصلاحات سینماتیک و روش های بازسازی برای بوزون هیگز خنثی واپاشی شده به در نوع اول 2hdm در شتابدهندهای خطی آینده - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.12.1

  tick  اندازه‌گیری درخشندگی برخورد سرب-سرب با انرژی مرکز جرم 02/5 تراالکترون‌ولت در سال 2015 توسط آزمایش Cms - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.5.4

  tick  انرژی بستگی و شعاع ماده‌ی حالت های پایه‌یِ Nnω و Nωω - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.2.1

  tick  بررسی ابرهسته‌یِ فرضیِ (_Ωω^6)He - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.3.2

  tick  بررسی تاثیر پارامتر‌های مدل 2hdm بر سطح مقطع تولید Hz در پراکندگی الکترون و پوزیترون در شتابدهنده Fcc - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.13.2

  tick  بررسی تولید جفت لپتون در فرایندهای درل-یان با استفاده از رهیافت فاکتورگیری اندازه ی حرکت عرضی و اعمال قیدهای نظم زاویه ای مختلف - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.7.6

  tick  بررسی و محاسبه میزان نفوذ ذره در پدیده تونل زنی کوانتومی و تشریح کاربرد آن در میکروسکوپ تونل زنی روبشی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.25.4

  tick  بررسی واپاشی غیراستاندارد بوزون هیگز به یک جفت ذره سبک شبه اسکالر در برخورد پروتون-پروتون در انرژی مرکز جرمTev 13 - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.6.5

  tick  تاثیر داده های سطح مقطع جت در استخراج توابع توزیع پارتونی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.9.8

  tick  ترکش گلوئون به باریون امگا سی سی بی با درنظر گرفتن اثر جرم باریون - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.18.7

  tick  تعیین انرژی بستگی و جرم تتراکوارک Cscs - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.24.3

  tick  تعیین جرم تتراکوارکها با روش غیر نسبیتی با استفاده از پتانسیل مبادله پایون - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.23.2

  tick  تولید هادرون از واپاشی بوزون هیگز باردار سنگین در مدل هیگز دوگانه - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.11.0

  tick  حالت‌های آمیخته برای نوترینوی Z - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.1.0

  tick  حل عددی معادله دیراک در حضور پتانسیل Mathieu - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.16.5

  tick  سطح مقطع تولید تک جت و دو جت در چارچوب های مختلف تکانه‌ی عرضی و مقایسه‌ی آن با داده‌های گروه زئوس - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.14.3

  tick  کوانتش کانونی ژئودزیک‌های Bms سه بعدی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.20.9

  tick  محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از توصیف اختلالی ذرات در برهمکنش‌های پروتون-پروتون و الکترون-پروتون - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.21.0

  tick  محاسبه جرم تتراکوارک های سنگین - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.8.7

  tick  محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفازای هسته‌های زوج- زوج 118 310-282 با استفاده از پتانسیل مجاورتی و تقریب Wkb و مقایسه با روابط نیمه تجربی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.26.5

  tick  مطالعه ساختار باریون‌های با طعم سنگین در مدل کوارک-دی‌کوارک - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.17.6

  tick  نابودی ماده تاریک فرمیون تکتایی به دو فوتون از طریق ذره ی مبادله ای شبه اسکالر - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.15.4

  tick  وابستگی دمایی درهم‌تنیدگی خالص‌سازی در حضور پتانسیل شیمیایی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.4.3

  tick  پیچیدگی و خنثی‌سازی پیچیدگی در طی تزریق انرژی - صفحه:0-0- DOR:20.1001.2.0021046877.1400.11.1.22.1
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved