>
Fa   |   Ar   |   En
   جامعه شناسی اقتصادی و توسعه   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندی یارانه ها برسطح رفاه خانوار ها (نمونه موردی شهر تبریز) - صفحه:175-205

  tick  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی زنان (با تاکید برآموزش و اشتغال) درگروه کشورهای عضو D8 - صفحه:127-149

  tick  برساخت اجتماعی پیامدهای کنش‌های اقتصادی بازاریابان در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای - صفحه:47-72

  tick  تحلیل جامعه شناختی نگرش جوانان و میانسالان شهر تهران به پول؛ سال 1398 - صفحه:99-125

  tick  تحلیل و بررسی شاخص‌های فرهنگی هافستد و تاثیر آن برکارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:233-251

  tick  رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریز - صفحه:73-98

  tick  طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی - صفحه:253-283

  tick  فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سازمان‌های مردم نهاد؛ با تاکید بر علل مشارکت افراد در این سازمان‌ها - صفحه:23-46

  tick  مطالعه رابطه بین سطح برخورداری مدیران از تفکر استراتژیک با گرایش به کارآفرینی در کارکنان، با تاکید بر قابلیت عاطفی سازمان به عنوان متغیر میانجی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت) - صفحه:151-173

  tick  مطالعه کیفی بازنمایی پیامدهای اقتصاد مرزی در زندگی مرزنشینان کردستان - صفحه:1-22

  tick  مطالعه کیفی قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه داده بنیاد - صفحه:207-232

  tick  نابرابری های اقتصادی-اجتماعی در تجربه درد مزمن با تاکید بر فقر: پژوهشی کیفی در منطقه موکریان کردستان - صفحه:285-305
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved