>
Fa   |   Ar   |   En
   بازیابی دانش و نظام های معنایی   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:26


  tick  ادراک کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل تحلیل شکاف (لایب کوال) - صفحه:103-128

  tick  ارزیابی پیشینه‌‌های پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده‌ی علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی براساس ساختار و محتوای مطلوب پیشینه‌نویسی درسال‌های 1398- 1393 - صفحه:79-102

  tick  بازشناسی روش و تحلیل نشانه شناسی در نظام‌های معنایی تحولات خانواده: فیلم جدایی نادر از سیمین - صفحه:1-29

  tick  بررسی ارتباط سنجه‌های حاصل از میزان فعالیت نویسندگان پرتولید ایرانی حوزه مدیریت بازرگانی در شبکه‌های اجتماعی-علمی بر شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌های اطلاعاتی - صفحه:31-52

  tick  بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات مجلۀ دانش حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 - صفحه:53-77

  tick  بررسی مهارت‌های نشر در مجلات علمی در دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان - صفحه:129-156

  tick  واکاوی مفهوم ارتباطات علمی در مکتب شیکاگو با تاکید بر کنش متقابل نمادی - صفحه:157-179
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved