>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:1


  tick  ارزیابی کمی و کیفی روش تدریس بصورت سخنرانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام - صفحه:18-26

  tick  بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندرعباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم - صفحه:72-78

  tick  تبیین تجربیات و دیدگاه اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص روش های مختلف تدریس - صفحه:27-36

  tick  طراحی یک سیستم تصمیم گیرنده جهت درمان پوسیدگی دندان در کودکان - صفحه:37-44

  tick  مقایسه محیط آموزشی کلاس ایمنی شناسی در سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - صفحه:45-56

  tick  مهارت های ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با نتایج ارزشیابی آنها - صفحه:64-71

  tick  نگاهی به توانایی دانشجویان دندانپزشکی در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی - صفحه:57-63

  tick  همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:11-17

  tick  پیش بینی سلامت روان براساس ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان پزشکی - صفحه:1-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved