>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی توسعۀ پارک‌های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان) - صفحه:39-54

  tick  ارزیابی فضایی عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری اجتماعی شهرهای ساحلی (مطالعۀ موردی: شهرهای استان بوشهر) - صفحه:109-127

  tick  بررسی عوامل موثر در عدم شکل‌گیری جوامع مختلط در شهرهای ایران: تحلیل‌محتوا - صفحه:87-108

  tick  برنامه ریزی پابرجا مبتنی بر سناریونویسی در حوزۀ گردشگری اجتماعی پایدار (مطالعۀ موردی: شهر میبد) - صفحه:1-17

  tick  تحلیل جغرافیایی محرک های مهاجرت بازگشتی در روستاهای پیرامون شهر زاهدان - صفحه:19-38

  tick  تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) - صفحه:235-253

  tick  تحلیل و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی مبارکه در راستای تحقّق توسعۀ پایدار - صفحه:73-86

  tick  تحلیلی بر شاخص های موثر بر احساس عدم امنیت در بافت های فرسوده شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر دوگنبدان) - صفحه:129-144

  tick  تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد - صفحه:55-71

  tick  تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای موثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز) - صفحه:255-273

  tick  سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی از مساکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعۀ موردی: مسکن مهر شهرضا) - صفحه:169-186

  tick  سنجش و ارزیابی تحقق پذیری فضایی خدمات شهری (مطالعۀ موردی: مناطق نه گانۀ شهر شیراز) - صفحه:145-167

  tick  مدل‌سازی ساختاری تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی (مطالعۀ موردی: شهر کاشان) - صفحه:187-204

  tick  مستندنگاری تغییرات اکولوژیکی طبیعی و انسانیِ فضاهای باز شهری (مطالعۀ موردی: بافت تاریخی شهر کرمان) - صفحه:205-234
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved