>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعۀ موردی: شهر نورآباد، استان لرستان) - صفحه:193-211

  tick  ارزیابی و اولویت گذاری عناصر هویت بخش شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعۀ موردی: شهر بروجرد) - صفحه:91-108

  tick  بررسی و تحلیل توسعۀ درون زا در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌شهر) - صفحه:157-173

  tick  بررسی پیامدهای توسعۀ کاربری اراضی شهری بر سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) - صفحه:123-138

  tick  تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر) - صفحه:1-13

  tick  تحلیل توزیع پارک‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بناب) - صفحه:43-56

  tick  تحلیل فضایی - مکانی تصادفات رانندگی درون شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل فازی (مطالعه موردی: شهر کرمان) - صفحه:57-70

  tick  تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعۀ کالبدی شهرهای استان مرکزی - صفحه:213-227

  tick  تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) - صفحه:15-28

  tick  تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور - صفحه:139-156

  tick  تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد - صفحه:109-122

  tick  تحلیل گفتمان عدالت فضایی در سند سیاست گذاری مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) - صفحه:71-89

  tick  تحلیلی بر پراکنش خدمات و جمعیت شهری با تاکید بر عدالت فضایی و برخورداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) - صفحه:175-191

  tick  مانیتورینگ و ردیابی نابرابری خدمات و امکانات درون شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) - صفحه:29-42
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved