>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:3


  tick  امکان سنجی اجرای طرح کم‌کاشت در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت - صفحه:287-298

  tick  برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران - صفحه:247-258

  tick  بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) - صفحه:319-336

  tick  بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) - صفحه:337-350

  tick  تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا - صفحه:351-365

  tick  عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم - صفحه:271-286

  tick  کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه - صفحه:259-270

  tick  واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد - صفحه:299-318
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved