>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1398 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارزیابی توانایی انجام کار و ارتباط آن با کیفیت خواب در بین پرستاران نوبت کار - صفحه:26-35

  tick  ارزیابی ریسک رهایش مواد قابل اشتعال مخزن گاز نفتی مایع شونده (Lpg ) با استفاده از روش Bowtie و تعیین پهنه آسیب پذیری با استفاده از نرم افزار Phast - صفحه:36-50

  tick  ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک - صفحه:75-83

  tick  اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396 - صفحه:84-96

  tick  تجزیه و تحلیل مخاطرات Hse در صنعت لاستیک سازی ایران یاسا با استفاده از رویکرد تلفیقی Hemp & Bow-Tie - صفحه:51-62

  tick  تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فولاد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی(Pls-Mga در حوادث شغلی) - صفحه:1-15

  tick  تعیین معیارهای موثر و اولویت بندی شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی - صفحه:16-25

  tick  نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت در رابطۀ بین عدالت سازمانی و حوادث و شبه حوادث در شرکت گاز استان اصفهان - صفحه:63-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved