>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:2


  tick  اثر دماهای مختلف و تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گزنه یونانی (Urtica Pilulifera) - صفحه:111-119

  tick  اثر روش های مختلف پرایمینگ بر قابلیت انبارداری و جوانه زنی بذر کلزا (Brassica Napus) لاین کرج 3 در شرایط تنش شوری - صفحه:79-91

  tick  اثر منطقه تولید و اندازه بذر بر شاخص های جوانه زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه بادام زمینی (Arachis Hypogaea) - صفحه:57-77

  tick  اثر پیش‌تیمارهای مختلف بر صفات جوانه‌زنی و رشد بذرهای برنج (Oryza Sativa) در مقایسه با نانوذرات نقره در طی تنش خشکی - صفحه:121-131

  tick  بررسی تحمل به شوری در رقم‌های آلوتتراپلوئید پنبه (Gossypium Sp.) به کمک روش‌های آماری چند متغیره و شاخص‌های تحمل به تنش در مرحله جوانه زنی - صفحه:93-110

  tick  تاثیر هیدروپرایمینگ و پیری بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر لوبیا چیتی (Phaseolus Vulgaris) تحت تیمار شوری - صفحه:37-55

  tick  تسهیل جوانه زنی بذر هشت گونه زالزالک (.Crataegus Spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی - صفحه:13-22

  tick  مطالعه اثر تنش شوری بر مولفه‌های جوانه زنی ارقام مختلف گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:1-12

  tick  واکنش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus Retroflexus) به تنش شوری و خشکی - صفحه:23-35
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved