>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1399 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر خاکستر مازاد مقطوعات در بهبود برخی خواص خاک شیروانی خاک ریزی جاده جنگلی - صفحه:367-380

  tick  ارائه یک برآوردکننده جدید تراکم درختان برای روش فاصله‌ای نقطه مشترک - صفحه:505-517

  tick  ارزیابی عملکرد بهره‌برداران محلی گلاجارها در زاگرس شمالی - صفحه:411-427

  tick  برآورد رویش ده‌ساله راش (Fagus Orientalis Lipsky) با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در جنگل‌های رامسر - صفحه:381-394

  tick  تاثیر آتش‌سوزی سطحی بر پویایی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل، سردشت، آذربایجان‌غربی - صفحه:395-410

  tick  تاثیر قارچ میکوریز و ریزوباکتری محرک رشد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی نهال استبرق تحت تنش خشکی - صفحه:477-489

  tick  تغییرات فرم‏‏های هوموس در توده‎های راش و ممرز در جنگل دست‌نخورده و مدیریت‌شده (بررسی موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) - صفحه:429-444

  tick  طبقه‌بندی جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی (Buxus Hyrcana Pojark.) در جنگل چشمه‌بلبل (بندر‌گز گلستان) - صفحه:491-503

  tick  مدیریت بهینۀ جنگل با استفاده از رویکردهای برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در جنگل‌های هیرکانی - صفحه:445-461

  tick  نحوه زادآوری و استقرار نسل جوان در راشستان‌های دست‌نخورده جنگل‌های هیرکانی - صفحه:519-541

  tick  پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod - صفحه:463-476
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved